Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
новини
23.02.09
Предстоящо обучение

На 27 февруари 2009 г. Алтер Консулт по заявка на Института по публична администрация ще проведе обучение за обучители на тема "Обучения за всички – или какво трябва да знаем, когато организираме и провеждаме обучения, в които участват хора с увреждания”.
Обучението е актуално и съобразено с промените в Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител през ноември 2008 г, Наредбата за административното обслужване (приета с ПМС № 246 от 13.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20 май 2008г.), както и добрите практики за социално включване. 
Обучението предлага информация за основните правила, които са от съществено значение при организирането, провеждането и воденето на различни събития (работни срещи, кръгли маси, курсове, обучения, семинари и други),  в които участват и хора с увреждания.

Когато едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност ще има и трети път.

Паулу Коелю "Алхимикът"

всичи тапети »